Add your listing here

Results 61 - 70 of 190

Motoring (ကားအေရာင္တင္ျခင္း လုပ္ငန္း)

အခန္း ၁၊ တိုက္ ၁၇၊ ရန္ကင္းလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254155906, 09-760286160

ႏိုင္ (ကို) (ကားအေရာင္တင္ျခင္း လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၊ မဂၤလာရိပ္သာလမ္း၊ ဇဝနရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73081091

ေနာင္ေနာင္ႏွင့္ညီမ်ား (ကားအေရာင္တင္ျခင္း လုပ္ငန္း)

စိန္ဇရပ္လမ္း၊ ၾကာနီကန္လမ္း ေထာင့္၊ ၾကာနီကန္ရပ္ကြက္၊

ေရႊေတာင္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43056691

ေနျခည္ (ကားအေရာင္တင္ျခင္း လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၅၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421101577

New Day (ကားအေရာင္တင္ျခင္း လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၇၊ (၅၈)လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-252222372, 09-692222372

ညိမ္းခ်မ္း (ကားအေရာင္တင္ျခင္း လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၇၉/ဘီ၊ ေတာင္ငူလမ္း၊ (၁၆)ရပ္ကြက္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421626033, 09-421626030

ပိန္ (ကို)ႏွင့္ယာစင္ (ကားအေရာင္တင္ျခင္း လုပ္ငန္း)

စက္မႈ(၆)လမ္း၊ စက္မႈဇုန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5177501, 09-799245260

ဖိုးသဲ (ကို) (ကားအေရာင္တင္ျခင္း လုပ္ငန္း)

ေရႊသာေလ်ာင္းဘုရားလမ္း၊ မဇင္းရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-420091174, 09-428164209, 09-49445890, 09-254767883

ပိြဳင့္ (ကားအေရာင္တင္ျခင္း လုပ္ငန္း)

ကင္မလင္းကြ်န္းလမ္း၊ ကင္မလင္းကၽြန္းစက္မႈဇုန္ အနီး၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422451595

Polish Doctor (ကားအေရာင္တင္ျခင္း လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၂၀၊ ဗဟိုလမ္း၊ မယ္ဇီကုန္းလမ္း ေထာင့္၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5126000, 09-73226000, 01-521342