ကံထူး

ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ ၀၀၆၊ တိုက္ ၂၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ေရႊဘုရင္အိမ္ရာ၊ (၆၄)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5126407, 09-43185399, 09-421171100, 09-73064770

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သံထည္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး သံ Tတိုင္၊ သံျငမ္းႏွင့္ ျငမ္းဆက္ပစၥည္းေရာင္း/ဝယ္ ငွားရမ္းေရး

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Share This Page