ဗဟို

ငါးဖမ္းပိုက္ႏွင့္ ကိရိယာမ်ိဳးစံု

Address :အမွတ္ ၁၃၀-ဘီ၊ (၂၇)လမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္၊ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-765002902, 09-775002902, 09-445002902, 09-455002902

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေရလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးေနကာလိပ္

Share This Page