မဂၤလာ

ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး

Address :အမွတ္ ၁၄၃၊ စက္႐ံုလမ္း၊ ေရတြင္းကုန္းရပ္ကြက္၊မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-250013843, 09-252844788, 01-206344

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကိုရီးယားပါေကး၊ ကတၱီပါေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ပီနံမိုးေရကာဖ်င္ ဆိုဒ္မ်ိဳးစံု
  • ေျခသုတ္ခံု အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို လက္လီ လက္ကားျဖန္႔ခ်ိေပးပါသည္။

Share This Page