မဟာဧရာကုမၸဏီလီမိတက္

ေရသန္႔စင္ေရးသံုးပစၥည္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၉၅၊ ေရႊေတာင္တန္းလမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္၊လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-73176600, 09-5176345, 09-73166603

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေရသန္႔စက္အမ်ဳိးမ်ဳိးရသည္။
  • ေရသန္ပစက္အပုိပစၥည္းမ်ားလည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။
  • အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။
  • ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္သည္။

Other Business Categories

  • ေရပူေရေႏြးစက္
  • ေရပိုက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား

Share This Page