မဟာဧရာကုမၸဏီလီမိတက္

ေရသန္႔စင္ေရးသံုးပစၥည္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၉၅၊ ေရႊေတာင္တန္းလမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္၊လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-73176600, 09-5176345, 09-73166603

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Dow Ro Membrane (USA), Vontron Ro Membrane (China)
  • Resin(Dower), Brim (USA)

Share This Page