Add your listing here

Results 1 - 10 of 11

ေအးခ်မ္း (ပဲြ႐ံုမ်ား (အေထြေထြ))

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ သီလဝ(၃)ရပ္၊ ဝါတိုးရပ္ကြက္၊

ရမည္းသင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2173460, 09-2174630

ဟိန္း (ပဲြ႐ံုမ်ား (အေထြေထြ))

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ သီလဝ(၁)ရပ္၊ ဝါတိုးရပ္ကြက္၊

ရမည္းသင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-40269, 09-2173962, 09-402727111

လင္းေရာင္ဦး (ပဲြ႐ံုမ်ား (အေထြေထြ))

ေတာင္ငူတန္းလမ္း၊ ဝါးတိုးေဈးကုန္းရပ္၊ ဝါတိုးရပ္ကြက္၊

ရမည္းသင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2173913, 064-40071, 09-5198521, 064-40012

မိဘေမတၱာ (ပဲြ႐ံုမ်ား (အေထြေထြ))

ေတာင္ငူတန္းလမ္း၊ ဝါးတိုးေဈးကုန္းရပ္၊ ဝါတိုးရပ္ကြက္၊

ရမည္းသင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2173483, 064-40084, 09-5416534

ေနလဝင္း (ပဲြ႐ံုမ်ား (အေထြေထြ))

ေတာင္ငူတန္းလမ္း၊ ဝါးတိုးေဈးကုန္းရပ္၊ ဝါတိုးရပ္ကြက္၊

ရမည္းသင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-40066

ၿဖိဳးကမ႓ာ (ပဲြ႐ံုမ်ား (အေထြေထြ))

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ သီလဝ(၁)ရပ္၊ ဝါတိုးရပ္ကြက္၊

ရမည္းသင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-40100

ပတၱျမား (ပဲြ႐ံုမ်ား (အေထြေထြ))

စီဗီြလိုင္း(၁)လမ္း၊ စုေပါင္း႐ုံးလမ္း ေထာင့္၊ စီဗီြလိုင္းရပ္၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊

ရမည္းသင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2173180, 09-2174106

ေ႐ႊေငြေအာင္ (ပဲြ႐ံုမ်ား (အေထြေထြ))

သီလဝလမ္း၊ ဝါတိုးရပ္ကြက္၊

ရမည္းသင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2173136, 064-40036, 09-403705136

စိုးျမင့္(ဦး) (ပဲြ႐ံုမ်ား (အေထြေထြ))

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ သီလဝ(၃)ရပ္၊ ဝါတိုးရပ္ကြက္၊

ရမည္းသင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-793173692, 09-2173692

ဝင္းႏိုင္(ဦး) (ပဲြ႐ံုမ်ား (အေထြေထြ))

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ဝါးတိုးအလယ္ရပ္၊ ဝါတိုးရပ္ကြက္၊

ရမည္းသင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-40091