Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

လေရာင္ခန္႔ (ထီးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အခန္း ၅၊ (ခ)-႐ံု၊ ေအာင္သာယာေဈး၊ အျပင္တန္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္ (ထီးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

(က)-႐ံု၊ အခန္း ၁၀/၁၁၊ ေအာင္သာယာေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-50066, 09-422456055, 09-422456070

ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္ (ထီးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

(င)-႐ံု၊ အခန္း ၅/၁၀/၁၁၊ ေအာင္သာယာေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422456055~70

ေရႊအိုး (ထီးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အခန္း ၂၉/၃၀၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အျပင္တန္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250828826

ေရာင္နီဦး (ထီးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အခန္း ၇/၈၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-793614552