Add your listing here

Results 11 - 20 of 23

နရသုခ (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၆၁၊ ပင္းယ(၁၀)လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420032789

ဦးစံု (ဆရာ) (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၇၀၊ သုတလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-799596641, 09-428193304, 09-32258341

စိန္ေအး (ဆရာ၊ ဦး) (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၁၂၊ (၇)လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-450018106

ေရႊျပည္မင္း (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၇၊ သံသုမာလမ္း၊ (၁၄/၃)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43195439, 09-8513166

စစ္ခြင္း (ဦး) (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂/ဘီ၊ ျဗဟၼစိုရ္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-572971

သဘာဝသိပၸံ (ဆရာႀကီးဦးေအးၾကည္) (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၉၈၉/ဘီ၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5029698

သိန္းထြန္း (ဆရာႀကီး၊ ဦး) (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၇၅၁၊ စစ္ကိုင္း(၂၅)လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-443000414

သိေနဟ (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂/ေအ၊ ျဗဟၼစိုရ္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43024740, 09-5032312, 01-572971

သီတာသန္း (ေဒၚ) (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၆၅၊ စစ္ကိုင္းလမ္း၊ စစ္ကိုင္း(၃၀)လမ္း ေထာင့္၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-31023079, 09-971906012

တင္ဝင္း (ဦး) (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၉၉/ေအ၊ မင္းေခါင္လမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-563181, 09-767796180