Add your listing here

Results 1 - 10 of 13

ဓါတ္စြမ္း (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၈၉၇၊ ေမွာ္ကန္(၇)လမ္း၊ လိပ္ျပာကန္ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5301076, 09-966105859

ဓါတ္စြမ္း (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၈၉၇၊ ေမွာ္ကန္(၇)လမ္း၊ လိပ္ျပာကန္ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5301076, 09-966105859

ေကာင္းျမတ္သစၥာ (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၈၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-8651314, 052-2220505, 052-2230505

မဟာသုခ (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၆၀၀၊ ဆံေတာ္တြင္းလမ္း၊ နန္းေတာ္ရာရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

052-2224021, 09-5301113

ငယ္ေလး (ဆရာ၊ ဦး) (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၇၇၊ ကလ်ာနီ(၂)လမ္း၊ ကလ်ာဏီရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

052-2201522

ေညာင္ဝိုင္းဆရာႀကီး ဦးလူေလး (အ႐ိုးအထူးကု) (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၂၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-428142891

ပါရမီ (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၀၄၊ ပုဏၰားစုလမ္း၊ ေမွာ္ကန္ (၁၄) လမ္း ေထာင့္၊ ပုဏၰားစုရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-428123815

ပြင့္လင္းလက္ေအာင္ (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ေဂ်/၅၊ ေရႊဂူေလးလမ္း၊ မဇင္းရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-254415365, 09-792324878, 09-421969993

သန္႔ဇင္ (ဆရာ၊ ဦး) (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၅၅/ေအ၊ ျပည္ေတာ္သာ(၂)လမ္း၊ ႐ံုးႀကီးရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

052-2222008, 09-254087812

သူရိန္ထက္ (ဆရာ) (တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၃၊ ေပၚဦးလမ္း၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း ေထာင့္၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-792020148, 09-692525038