Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ေအာင္ျမင့္ေက်ာ္ (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

(ခ)-႐ံု၊ အခန္း ၆၆/၇၅၊ ေအာင္သာယာေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-790193650, 09-789999059, 09-420091503

ဖိုးသာထူး (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၅၀၃/၅၀၄၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ထက္ (ကို) (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၇/၈၊ ကမ္းနားလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422559075, 09-789606701

ေရႊျပည့္ေသာ္ (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၄၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-262837738, 09-793893576

ဝင္းဝင္း (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈၇၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-793378692