Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

စန္းရီ (ေဒၚ) (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၇)လမ္းေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250121884

သေျပ (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၇၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-20388, 09-250121890, 09-5404028, 09-790148257

ေရႊျမင့္မိုရ္ (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၂၆၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ မ်က္ႏွာစာတန္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250121800