Add your listing here

Results 1 - 10 of 10

Golden Baby Mart (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၄၊ ျမတ္ေလးလမ္း၊ ရပ္ကြက္ (၄)၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-22301, 09-5201702, 09-795201702

ျမျမေလး (၁) (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၂/ဘီ၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5202835, 09-795407928

ျမျမေလး (၂) (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၂၁၊ ေရႊေစတီလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5141032

အိုေက (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၃၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5200700, 09-790162706

စေကာပီယံ (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၄၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5193989, 09-785193989

သုတ (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၇/၈၊ မဂၤလာလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-784348266

ဝင္းဝင္း (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၈/ေအ၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ရပ္ကြက္ (၄)၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-22237, 09-793514893, 09-250514893

ရြက္ဝါ (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၇၊ ေဆး႐ိုးတန္းလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-971370355

ဧရာစည္ပင္ (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

ေရႊေစတီလမ္း၊ မီးသတ္ အနီး၊ ရပ္ကြက္ (၄)၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422499946

မိုးမိုးေက်ာ္ (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၁၆၊ ကမ္းနားလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-22358