Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

ေအးေအးမာ (မ) (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅/၇၅၊ ကေနာင္လမ္းမႀကီး၊ ရာဇသႀကၤန္ရပ္ကြက္၊

ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73103728, 09-450004241

သႏၲာ (မ) (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ အံၾကီးအေနာက္တံတား အနီး၊ အံႀကီးအေနာက္ရပ္ကြက္၊

ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254856500

အုန္းသန္း (ေဒၚ) (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀/၂၉၊ ဗိုလ္ေတဇလမ္းမႀကီး၊ အံႀကီးအေရွ႕ရပ္ကြက္၊

ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-775180361

ေသာင္းေဌး (ဦး) (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၁/ေအ၊ မလိခလမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ရပ္ကြက္၊

ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-443049971, 09-443190287

တင္သန္း (ေဒၚ) (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ အံႀကီးအေရွ႕ရပ္ကြက္၊

ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420002210, 09-794443933

ေဇာ္ (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မ(၄)ရပ္ကြက္၊

ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-269283