Add your listing here

Results 1 - 10 of 14

ေအာင္ထြန္းဝင္း (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

(ဂ်ီ)-႐ံု၊ အခန္း ၅၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဓႏုျဖဴ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-401544683

ခ်ယ္ရီၿမိဳင္ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

ဥမၼာဒႏၲီလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဓႏုျဖဴ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-31394583

အင္ၾကင္းၿမိဳင္ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

(အက္(ဖ္))-႐ံု၊ အခန္း ၃၄၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဓႏုျဖဴ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-788768397

က်င္ႏု (ေဒၚ) (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

(အက္(ဖ္))-႐ံု၊ အခန္း ၂၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဓႏုျဖဴ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

လင္းလင္း (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

(အက္(ဖ္))-႐ံု၊ အခန္း ၁၇၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဓႏုျဖဴ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250591281

ေငြအင္ၾကင္း (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

(အက္(ဖ္))-႐ံု၊ အခန္း ၁၂၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဓႏုျဖဴ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-31163105

ျပည္ေက်ာ္ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

(အက္(ဖ္))-႐ံု၊ အခန္း ၄၉၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဓႏုျဖဴ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-258912710

႐ိုဇီ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၇၁၊ ဦးေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊

ဓႏုျဖဴ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-252682826

စန္းေသာ္တာ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

(အက္(ဖ္))-႐ံု၊ အခန္း ၁၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဓႏုျဖဴ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422448965

စန္းရတနာ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

(ဘီ)-႐ံု၊ အခန္း ၅၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဓႏုျဖဴ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250746095