Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ထိပ္တန္း (မီးဖိုအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၂၀၉၊ ေလွာ္ကားလမ္း၊ ဂိ်ဳကာကားမွတ္တိုင္ အနီး၊ (၁၅)ရပ္ကြက္၊

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421127032, 09-979877278

ထိပ္တန္းလိႈင္ (မီးဖိုအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၂၇၊ အမွတ္(၄)လမ္းမႀကီး၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420168195, 09-5130565

မိုး (ေဒၚ) (မီးဖိုအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၂၃၇၊ သီရိမဂၤလာပတ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73136311

တင္တင္ဝင္း (ေဒၚ) (မီးဖိုအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၄၉၂၊ ေလွာ္ကားလမ္း၊ အ-ထ-က (၂) အနီး၊ ေလွာ္ကားေက်းရြာ၊

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250051699, 09-420214453

သန္းထိုက္ေအာင္ (မီးဖိုအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၉၀၇၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3611329