Add your listing here

Results 1 - 10 of 11

ခ်ဳိခ်ဳိ (မ) (ဖိနပ္ဆိုင္)

႐ံု-(၅)၊ အခန္း ၂၂၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49703339, 09-779000634

နဝရတ္ (ဖိနပ္ဆိုင္)

႐ံု-(၁၁)၊ အခန္း ၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422449953

ၿငိမ္းၿငိမ္းေအး (ေဒၚ) (ဖိနပ္ဆိုင္)

႐ံု-(၇)၊ အခန္း ၆၄/၆၅/၈၆/၈၇/၈၈၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-60308

ပင္တုိင္စံ (ဖိနပ္ဆိုင္)

႐ံု-(၈)၊ အခန္း ၆၆၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-31169349

ေရႊစင္ဝင္း (ဖိနပ္ဆိုင္)

႐ံု-(၈)၊ အခန္း ၁၂/၁၃၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-428537561

ေရႊစင္ဝင္း (ဖိနပ္ဆိုင္)

အမွတ္ ၆၈၊ ဆန္တန္းလမ္း၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8531318, 09-8531316

ယုယုလြင္ (ေဒၚ) (ဖိနပ္ဆိုင္)

အမွတ္ ၆၁၊ ၿမိဳ႕မလမ္း၊ ေအာင္သေျပဆိုင္ခန္း၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-60432

ေအာင္ဝင္း (ဦး) (ဖိနပ္ဆိုင္)

အမွတ္ ၂၀၅၊ ေဈးေလးျဖတ္လမ္း၊ ေလွက်င္းရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8537361, 09-428537361

ေအးေအးျမင့္ႏွင့္ညီမမ်ား (ဖိနပ္ဆိုင္)

႐ံု-(၂)၊ အခန္း ၁၁/၂၈/၂၉၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-60396

ေမာင္ျမင့္ (ဦး) (ဖိနပ္ဆိုင္)

အမွတ္ ၁၀၁၊ ေဈးေလးျဖတ္လမ္း၊ ေလွက်င္းရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422470783, 09-790194365