Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ဂဂၤ ါ (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

နႏၵာလမ္း၊ သုခလမ္း ေထာင့္၊ မင္းစုရပ္ကြက္၊

လိြဳင္ေကာ္၊ကယားျပည္နယ္

09-31964011

ထြန္းဝင္း (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၂၊ ေလာပိတလမ္း၊ ႐ူမဝလမ္း ေထာင့္၊ ရွမ္းစုရပ္ကြက္၊

လိြဳင္ေကာ္၊ကယားျပည္နယ္

09-33275631

ၾကယ္ (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၄၊ ၄လမ္း၊ မင္းစုရပ္ကြက္၊

လိြဳင္ေကာ္၊ကယားျပည္နယ္

09-49320276

ပန္းခ်ီ-ဇင္ကို (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ေလာဓမၼရပ္ကြက္၊

လိြဳင္ေကာ္၊ကယားျပည္နယ္

09-428002028, 09-780131316

ေ႐ႊဝတီ (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၆၊ ျမဝတီလမ္း၊ မင္းစုရပ္ကြက္၊

လိြဳင္ေကာ္၊ကယားျပည္နယ္

083-2222145, 09-456820545