Add your listing here

Results 1 - 10 of 19

ေအာင္ကိုျမင့္ (ကို) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၉၀၇၊ (၁၈)လမ္းမ၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45681, 09-423720424

ေကာင္းသစ္စံ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၀၊ ေပၚဆန္းေမႊးလမ္း(၆ျဖတ္လမ္း)၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45234

ခင္ခင္ၿငိမ္း (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၅၂၊ မေနာ္ဟရီလမ္း(၄ျဖတ္လမ္း)၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-790115385, 09-8595244, 09-49299586

ခင္ခင္ၿငိမ္း (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၇၂၊ ဗိုလ္ေတဇလမ္း(ဒုတိယလမ္း)၊ ေရႊငါးၾကီးဆိပ္၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45233, 045-45586

ခင္ခင္ၿငိမ္း (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အခန္း ၁/၂/၃၊ ေရႊသြယ္ရင္လမ္း(၅ျဖတ္လမ္း)၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8595244, 09-440970232

ခင္ၾကည္ (ေဒၚ) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၆၆၊ ဗိုလ္ေတဇလမ္း(ဒုတိယလမ္း)၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45499, 09-49274263

ခင္ၾကည္ (ေဒၚ) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၈၊ ေပၚဆန္းေမႊးလမ္း(၆ျဖတ္လမ္း)၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45499

မိဘအရိပ္ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၈၆၊ မေနာ္ဟရီလမ္း(၄ျဖတ္လမ္း)၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45048

ျမတ္ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၈၄၅၊ (၁၈)လမ္းမ၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-451239587, 09-252808018

ပစ္တိုင္းေထာင္ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၄၆၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္း(ပထမလမ္း)(ကမ္းနားလမ္း)၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45291