Add your listing here

Results 1 - 10 of 72

အေမ့အိမ္ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၄၅၊ ေဆးရံုေဟာင္းလမ္း၊ သြန္းဘုရားရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-428123437, 09-253878728

အန္းမႀကီး (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၃၄၄၊ သနပ္ပင္လမ္း၊ ႐ွင္ေစာပုရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

052-2221851, 052-2222851, 09-5302163, 09-785302163

ေအာင္ေကာင္းစံ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၃၃၅၊ ရြာသစ္လမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423678084

ေအာင္မဂၤလာ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၂၀၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္(၆)ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-254089600

ေအာင္ေျမ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အခန္း ေဂ်/၄/၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ မဇင္းရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-444508068

ေအာင္ျမင့္ျမတ္ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၂/၄၆၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ကလိေက်းရြာ၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-428127333, 09-458025777, 052-2223965

ေအးေအးခိုင္ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

သနပ္ဖက္တန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အေရွ႕၊ ဟံသာဝတီရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5302007

ပဲခူးမိုးယံ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၉၉၊ သနပ္ဖက္တန္းလမ္း၊ ဟံသာဝတီရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5301980

ခ်ိဳ (မ) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၀၆၆၊ ပုဏၰားစုလမ္း၊ ပုဏၰားစု (၃)လမ္း ေထာင့္၊ ပုဏၰားစုရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

052-2223911

ဓနသိဒၶိ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ေရႊကေလးလမ္း၊ မဇင္းရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-31202048, 09-428202006