Add your listing here

Results 1 - 10 of 15

မိသားစု (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၂၃၇၊ ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ပန္းတေနာ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422499202

ကရင္မ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အခန္း ၁၇/၁၈/၁၉၊ ကမ္းနားေဈး၊ အေနာက္ပိုင္း(၇) ရပ္ကြက္၊

ပန္းတေနာ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-30269

ေမာ္ကၽြန္း (ဆန္ဆိုင္) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ပြဲ႐ံုတန္းလမ္း(ဘီအိုစီ)၊ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ရပ္ကြက္၊

ပန္းတေနာ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422484306, 09-791206030

ျမင့္ေအာင္ (ဦး) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အခန္း ၄/၅/၉/၁၀၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ပန္းတေနာ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-30154

နတ္ျပည္ေမႊး (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အခန္း ၂၀၊ ကမ္းနားေဈး၊ အေနာက္ပိုင္း(၇) ရပ္ကြက္၊

ပန္းတေနာ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422553393, 09-972972846

အုန္းၾကိဳင္ (ဦး) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အခန္း ဘီ/၇/၈၊ ကမ္းနားေဈး၊ အေနာက္ပိုင္း(၇) ရပ္ကြက္၊

ပန္းတေနာ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250232291, 09-794543699

PQ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

(ဘီ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၆/၂၈၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ပန္းတေနာ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-30165, 09-8543081

ေရႊစည္းစိမ္ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

(ဘီ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၀/၁၁/၁၃/၁၅၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ပန္းတေနာ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-30186, 09-422553444, 09-422542711

စိုးလႈိင္ (ကို) + ျမင့္ျမင့္စန္း (မ) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

(ဘီ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ပန္းတေနာ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49709070

စြမ္းေဆာင္စိုး (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အခန္း ၁၄/၁၅/၁၆၊ ကမ္းနားေဈး၊ အေနာက္ပိုင္း(၇) ရပ္ကြက္၊

ပန္းတေနာ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-30199, 046-30467