Add your listing here

Results 1 - 10 of 16

ေအာင္ဇမၺဴ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁-၂၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အတြင္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

075-27154, 09-896804389, 09-427066505

ထက္ေအာင္ထြန္း(ကို)+ မရီရီမြန္ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၆၊ အိုင္-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-43178232

ထြန္းႏိုင္စိုး(ဦး) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ရန္ႏိုင္ေအးရပ္ကြက္၊ ဇီးကုန္း၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400441238

ေထြးစိန္(ေဒၚ) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ စီ/၄၄၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-791123746

ေကာင္းသန္႔ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၉၊၈၊ အက္စ္-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-256163168

ႀကံတိုင္းေအာင္္ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၃၊ အိပ္ခ်္-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400435027

ေက်ာ္ေဇယ်ာထြန္း (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ရန္ႀကီးေအာင္လမ္း၊ ရန္ႀကီးေအာင္ရပ္ကြက္၊ ဇီးကုန္း၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400501500

ၾကင္ႏု(မ) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၀၊၁၁၊ အိပ္ခ်္-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-257743909

ျမင့္ျမင့္ဦး(မ) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ အိပ္ခ်္-၁၂၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-420302136, 09-766686713

မ်ိဳးမ်ိဳး(မ) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၄-၁၆၊ ဂ်ီ-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-442266722, 09-426466269