Add your listing here

Results 1 - 10 of 11

ေအာင္ႏိုင္သူ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

(၁)လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-793111327, 09-400913839, 09-956710730

ေအာင္တံခြန္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္း၊ ႀကိဳင္ပင္ဆည္ေက်းရြာ၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49324630, 09-428553066

ကံ့ေကာ္ၿမိဳင္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၃၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422456272, 09-789666855

ေကာင္းကင္ဘံု (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

(၂၂)လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-20221, 09-8585248, 09-794494969, 09-796857880

မန္းေကသီ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္း၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတား အနီး၊ ႀကိဳင္ပင္ဆည္ေက်းရြာ၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-780011711

မိုးပဇၨဳန္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၂၁)လမ္းေထာင့္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ျပည္ႀကီးတံခြန္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ရန္ကုန္-ဟသၤာတလမ္း၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတား အနီး၊ ႀကိဳင္ပင္ဆည္ေက်းရြာ၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8585544, 09-49265440, 09-8612419, 09-790442080

စန္း (အန္တီ) (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ေရႊလင္းယုန္လမ္း၊ ဆရာစံလမ္းေထာင့္၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-31139922, 09-979817702

ေရႊဧည့္သည္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၉၊ (၂၁)လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-20415, 09-8586568, 09-790448340

သန္႔ေဇာ္လတ္ (ကို) (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8540681