Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

991 (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ထန္းတပင္-ဇီးကုန္းလမ္း၊ ေအာင္သိဒၶိရပ္ကြက္၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-790254921, 09-964044326

Happy (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ဗႏၶဳလလမ္း၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-896466615

ေကာင္းျမတ္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

က်န္စစ္သားလမ္း၊ ဘုရားႀကီးရပ္၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-444002076

မင္းသီဟ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ဘုရားႀကီးတိုက္တန္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400434889

နယူးလိုက္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ေအာင္သိဒၶိရပ္ကြက္၊ ဇီးကုန္း၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-444015207

ရိမ္းဘိုး(Rainbow) (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

တပင္ေ႐ႊထီးလမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

075-27210, 09-258272727

ေ႐ႊမန္း (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ခ်မ္းေအးသာယာရပ္ကြက္၊ ဇီးကုန္း၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-252951178, 09-442204469

ဝင္းဂုဏ္ရည္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ခ်မ္းေအးသာယာရပ္ကြက္၊ ဇီးကုန္း၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-47060569