Add your listing here

Results 1 - 10 of 35

3 Star (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

အမွတ္ ၈၀၊ မရမ္းခ်ိဳလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-254299811

9 House (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

အမွတ္ ၄၊ ပန္းၿခံလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-253208200, 09-253208201

ေအးေအးစိုး (ေဒၚ) (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

အမွတ္ ၄၊ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္း၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-33328432

City Diner (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

အမွတ္ ဘီ/၃၃၊ ကမ္းနားလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-785128812, 09-794507781

Delta (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

အမွတ္ ၁၀၁၊ ကမ္းနားလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-23418, 09-422480780, 09-43000156

အေရွ႕ရြာ (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာလမ္းမ၊ ရန္ကင္းေတာင္ရပ္၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422516524, 09-422516526

Forever (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

အမွတ္ ၂၁၁၆၊ ကင္မလင္းကြ်န္းလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5202618, 09-43000209

ဂႏၴဝင္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

အမွတ္ ၂၅၊ ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာလမ္းမ၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49750600, 09-5201824

ဂႏၴဝင္စိမ္း (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

အမွတ္ အက္(ဖ္)/၅၀၊ ကင္မလင္းကြ်န္းလမ္း၊ ကင္မလင္းကၽြန္းစက္မႈဇုန္၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422482954, 042-25188

Golden Crossing (စားေတာ္ဆက္မ်ား (တ႐ုတ္အစားအစာ))

ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာလမ္းမ၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-785575630, 09-448899298