Add your listing here

Results 1 - 10 of 13

**မြန္ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

ေတာင္႐ိုးတန္းလမ္း၊ ဘိုကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-24813

*ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

ေတာင္႐ိုးတန္းလမ္း၊ ဘိုကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-24813, 057-21195

*သထုံခ႐ိုင္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

ရြာဦးတာလမ္း၊ နန္းခဲရပ္ကြက္၊

သထံု၊မြန္ျပည္နယ္

057-40051

ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ကန္သာယာရပ္ကြက္၊

ဘီးလင္း၊မြန္ျပည္နယ္

057-64018

ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

ေဆးရံုလမ္း၊ ေခ်ာင္းဆံုအေ႐ွ႕ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းဆံု၊မြန္ျပည္နယ္

057-80007

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

ကို်က္မေရာလမ္း၊ ရန္မိ်ဳးေအာင္ရပ္ကြက္၊

က်ိဳက္မေရာ၊မြန္ျပည္နယ္

057-86008

လမိုင္းၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

ေဆး႐ံုလမ္း၊ ၿမိဳ႕မ(၂)ရပ္ကြက္၊

လမိုင္း၊မြန္ျပည္နယ္

057-54038

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

ကမ္းနားလမ္း၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-27161

မုဒံုၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မင္းတန္းရပ္၊ ၿမိဳ႕မ(၁)ရပ္ကြက္၊

မုဒံု၊မြန္ျပည္နယ္

057-70025, 057-70243, 09-5600927

ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

မင္းလမ္း၊ ကဒါရပ္ကြက္၊

ေပါင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-47081