Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

ၿမိဳ႕မရဲစခန္း

ဗိုလ္ဗထူးလမ္း(ပထမလမ္း)(ကမ္းနားလမ္း)၊ ေရႊတဆုပ္လမ္း ေထာင့္၊ စုေပါငး္႐ံုးဝန္း အနီး၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45321

ၿမိဳ႕နယ္သတင္းတပ္ဖြဲ႔

ရာေက်ာ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45559

ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုး

ကမ္းနားလမ္း၊ စုေပါငး္႐ံုးဝန္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45308, 045-45406