Add your listing here

Results 1 - 9 of 9

ထိပ္တန္း (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

(၂)လမ္း(အေနာ္ရထာလမ္း)၊ ဗလီတိုက္ခန္း အနီး၊ အထက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

အိမ္မဲ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-790204689, 09-263336001

မ်ဳိး (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၂၊ (ေအ)-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ မ်က္ႏွာစာတန္း၊ အိမ္မဲႀကီးရပ္ကြက္၊

အိမ္မဲ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-31158616

နန္းထိုက္ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

ျမခြာညိဳလမ္း၊ အထက္ပိုင္း(၃)လမ္း ေထာင့္၊ အထက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

အိမ္မဲ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-85533, 09-974555333, 09-797222444

ပန္းေရႊဝါ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

(ေအ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၄၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

အိမ္မဲ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-787044933

ေရႊသုခ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

ခ်ယ္ရီလမ္း၊ ခ်ယ္ရီ(၄)လမ္းေထာင့္၊ အိမ္မဲႀကီးရပ္ကြက္၊

အိမ္မဲ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-31703536

ဝိုင္းဝိုင္းလည္ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ဘီ/၃/၄၊ ေရႊဘံုသာလမ္း၊ သိေရာမဏိဆိုင္ခန္း၊ အထက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

အိမ္မဲ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422467478

လရိပ္ခ်ိဳ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၆၊ (၁)လမ္း(ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း)၊ သရဖီလမ္းေထာင့္၊ အထက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

အိမ္မဲ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-451235200, 09-250122851, 09-793700900

ပန္းအိ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

(၂)လမ္း(အေနာ္ရထာလမ္း)၊ အထက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

အိမ္မဲ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-451242430, 09-777573063

Sweet Home (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၇၊ (၁)လမ္း(ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း)၊ အိမ္မဲႀကီးရပ္ကြက္၊

အိမ္မဲ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-85271, 042-85272, 09-976384646