Add your listing here

Results 1 - 10 of 61

Actor (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂/၃၂၊ ပ်ဥ္းမနား-ေတာင္ညိဳလမ္း၊ ေယာက္သြားအင္းေက်းရြာ၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

09-49211712, 09-440890244, 09-420888997

အားမာန္ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၅/၁၃၈၊ ခ်ယ္ရီလမ္း၊ ရြာေကာက္ရပ္ကြက္၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

09-420702426, 09-964702426

ေအာင္ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉/၁၁၊ ဘုရားလမ္း၊ ရန္ေအာင္(၂)ရပ္ကြက္၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

09-254225820

ေအာင္ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

ဘုရားလမ္း၊ ရန္ေအာင္(၂)ရပ္ကြက္၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

09-254225820

ေအာင္ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆/၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

09-420770285

ေအာင္ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃/၈၈/ေအ၊ ပ်ဥ္းမနား-ေတာင္ညိဳလမ္း၊ ေယာက္သြားအင္းေက်းရြာ၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

09-400467856, 09-797918937

ဘာဏုရာဇာ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

(ေအ)-႐ံု၊ အခန္း ၅၀၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

067-26904, 067-21106 [Res], 09-448548966

Casper (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉/၂၉၊ ပန္းခင္းလမ္း၊ ကုန္းျမင့္ေက်းရြာ၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

09-799193100, 067-25292

ခ်န္ပီယံ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈/၁၃၈၊ ပန္းခင္းလမ္း၊ ရြာေကာက္ရပ္ကြက္၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

067-24336, 09-43124225

ခ်မ္းေျမ႕ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၁၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီး၊ တိေမြးကုဆိုင္ခန္း၊ ရြာေကာက္ရပ္ကြက္၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

067-22984, 09-440883377