Add your listing here

Results 1 - 10 of 13

အတာဦး (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

အခန္း ၆၊ (၇)လမ္း၊ တာ၀တိ ံသာဘုရားတိုက္တန္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8575637

အတာဦး (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

အခန္း ၆၊ (၇)လမ္း၊ တာဝတႎသာဘုရား အေရွ႕၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-401527071

ေအာင္ကမ႓ာ (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

အခန္း ၉၊ (၇)လမ္း၊ တာ၀တိ ံသာဘုရားတိုက္တန္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49741456, 09-260016742

ဖူဂ်ီ (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

အမွတ္ က/၃၇၊ (၇)လမ္း၊ ဗလီ အေရွ႕၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-428455550, 09-794070005

လင္း (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

အမွတ္ ၇/၇/ေအ၊ (၇)လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-790183118

နယူးစတား (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

အမွတ္ ၂၁၈၊ (၇)လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-954306591, 09-254354055, 042-71306

ပန္းၿမိဳ႕သူ (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

အမွတ္ ၂၂၂၊ ဦးဘခ်ိဳလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-791219603, 09-250232808

ပစ္တိုင္းေထာင္ (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

အခန္း ၁၀၊ (၇)လမ္း၊ တာ၀တိ ံသာဘုရားတိုက္တန္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-71342

သစ္ဆန္းအိမ္ (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

အမွတ္ ၁၁၊ (၈)လမ္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း အနီး၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422477446, 09-781161979

တုမရ (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

(၇)လမ္း၊ ေ႐ႊသာေလ်ာင္းဘုရား အေရွ႕၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-790183088, 09-442163532, 09-49742515, 042-70134