Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ဗိုလ္ျမန္မာ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၇၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ (၉)လမ္း ႏွင့္ (၁၀)လမ္း ၾကား၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-781206036

လင္းေရာင္ျခည္ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250591365

လင္းေရာင္ျခည္ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ရဲစခန္းဆိုင္ခန္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-788439397

ေပါက္ (ဦး) (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၇၁၈/၇၁၉၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ က်ိဳက္ပိတန္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ေတာ္ဝင္ျမန္မာ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၃၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ (၁၀)လမ္း ေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49717309, 09-31530540