Add your listing here

Results 1 - 10 of 13

ဘဝသစ္ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

ေျမာက္ေက်ာင္းလမ္း၊ စဝ္စံထြန္းလမ္း ႏွင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း ၾကား၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-428328418, 09-964283284

ကြန္ပ်ဴတာ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ လ-၉၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

081-200242

Hong Kong S.A (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ အန္လ္ေအ/၁၀၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-897641139, 09-797841387

ေမတၱာထြန္း (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၇/၁၁၊ ကေမၻာဇလမ္း၊ တိေမြးကုတိုက္တန္း၊ ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-5283134

နယူးစတား (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ရဲစခန္းတိုက္တန္း၊ လမ္းမေတာ္ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

081-200491, 09-5212135

ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

ေျမညီထပ္၊ ဒီ-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ သန္႔စင္စတိုး အနီး၊ လမ္းမေတာ္ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-253512288

စံပယ္ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ လ-၄၊ စဝ္စံထြန္းလမ္း၊ ေဈးပိုင္းရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-428315404

စံပါယ္ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

တပင္ေ႐ႊထီးလမ္း၊ ဧရာဝတီဘဏ္ အေရွ႕၊ လမ္းမေတာ္ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-428315404

စံပယ္ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၁၀/ဘီ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-454080268, 09-425918700

Ci Ci (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၂၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ ေတာင္ဘက္အျပင္တန္း၊ လမ္းမေတာ္ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

081-2122737