Add your listing here

Results 1 - 10 of 98

ဆဲဗင္းစတား (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၈/၉၊ ဘုရားလမ္း၊ ဥယ်ာဥ္ေျမာက္ရပ္ကြက္၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-253443435

အကယ္ဒမီ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၂၇၊ ေ႐ႊျပည္သာေဈး၊ မ်က္ႏွာစာတန္း၊ ရပ္ကြက္ (၄)၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5201068, 09-252649161, 042-24289

အလင္းေရာင္ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၊ ရံု-(ဃ)၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ ေအာင္ဆန္းရပ္ကြက္၊

ေရၾကည္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

အျမင္သစ္ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၄၂၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေဒးဒရဲ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422526133

ေအာင္ကိုကို (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၊ တေဂါင္းဘုရားလမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422497860, 09-422551702

ဧရာဝတီဗြီးရွင္း (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၅/ဘီ၊ မင္းႀကီးလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-456917191, 09-452750675, 09-8552333

ဧရာဝတီ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၆၄၊ နတ္ေမာ္လမ္း(မဟာဗႏၶဳလလမ္း)၊ ဥယ်ာဥ္ေျမာက္ရပ္ကြက္၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

044-2022637, 09-252277737

ဧရာဝတီ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၅၄၊ (ခ)-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ မ်က္ႏွာစာတန္း၊ ျမဝတီရပ္ကြက္၊

က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-56334

ဗိုလ္ျမန္မာ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၇၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ (၉)လမ္း ႏွင့္ (၁၀)လမ္း ၾကား၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-781206036

ခ်ယ္ရီ (မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၃၀၊ ေ႐ႊျပည္သာေဈး၊ မ်က္ႏွာစာတန္း၊ ရပ္ကြက္ (၄)၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422528786, 09-253334112