Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ေအာင္ညီညီေဇာ္ (ကို) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ၁၂၀၊ ေဈးခ်ိဳလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

သဲကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ၾကည္သိန္း (ဦး) + ျမင့္ျမင့္ေမာ္ (ေဒၚ) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ၁၅၀၊ ေနေက်ာ္တန္းလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

သဲကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423697084, 09-423697081

ပိုင္ပိုင္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ၅၀၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

သဲကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423729575, 09-786221889, 09-784963245

ဖိုးကဲ (ဦး) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

ေရႊဘုန္းရွိန္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

သဲကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423680834

ဝိုင္း (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

ေတာင္ျမဝတီလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

သဲကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-793517710