Add your listing here

Results 1 - 9 of 9

ေအာင္ခ်မ္းသာဂ်ပန္ႀကီး (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အခန္း ေအ/၂၁/၂၂/၂၃၊ ကို်က္ေခါက္ဘုရားလမ္း၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလမ္း ေထာင့္၊ က-လ-ရ ဆိုင္လန္း၊ အမႈထမ္းရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73001432, 09-777189227

ေအာင္မ်ိဳး (ကို) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

ခရမ္းသံုးခြလမ္း၊ ၿမိဳ႕ျပကြက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-455904495

ဟိန္း (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ၁၊ သိပၸံလမ္း၊ အုပ္ဖိုစုရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

056-23132

ကုလားႀကီး (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

ခရမ္းသံုးခြလမ္း၊ ဘုရားကုန္းလမ္းဆံု အနီး၊ ေက်ာက္ေရတြင္း၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420085758

ေကာင္းမြန္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ေအ/၃၊ သိန္ေက်ာင္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္(အလယ္)ရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-264381313, 09-796974604, 09-261555752

King Star (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ၇၃၊ ခရမ္းသံုးခြလမ္း၊ ကညင္ပင္မွတ္တိုင္၊ ကညင္ပင္ရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

မင္းမင္း (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္း(အလယ္)ရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421143571

သန္႔စင္ (ကို) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ၄၂၊ ဖို႔ေျမလမ္း၊ ၿမိဳ႕မ(ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420250637

ဝင္းထြဋ္ (ကို) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ၂၇၂၊ ကို်က္ေခါက္ဘုရားလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-784692774