Add your listing here

Results 1 - 10 of 75

၁၂၄ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၁၃၇၊ ဆံေတာ္တြင္းလမ္း၊ နန္းေတာ္ရာရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-799386599, 09-422464607, 09-778120047

၁၂၄ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၁၃၇၊ ဆံေတာ္တြင္းလမ္း၊ နန္းေတာ္ရာရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-799386599, 09-422464607, 09-778120047

ဝမ္းဖိုက္ဝမ္း (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၃၊ သနပ္ပင္လမ္း၊ လိပ္ျပာကန္ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-695300929

3 Star (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၂၅၄၊ သနပ္ပင္လမ္း၊ (၃၁)လမ္း ေထာင့္၊ လိပ္ျပာကန္ အေရွ႕၊ ႐ံုးႀကီးရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-428139296, 09-250703420

၇၇၇ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား)

သနပ္ပင္လမ္း၊ လိပ္ျပာကန္ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5262270, 09-785262270

အက္ဒီစင္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၄၁၁၊ သနပ္ပင္လမ္း၊ ႐ွင္ေစာပုရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-963486141

ေအာင္ဝင္း (ဦး) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၅၁၊ သနပ္ပင္လမ္း၊ နန္းေတာ္ရာရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-49444944

ေအာင္ဇမၺဴ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား)

သနပ္ဖက္တန္းလမ္း၊ ဟံသာဝတီရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-420399282

ေအာင္ေဇာ္ျမင့္ (ကို) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား)

အမွတ္ ၁၈၆၊ သနပ္ပင္လမ္း၊ ႐ံုးႀကီးရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-250805706, 09-783454200