Add your listing here

Results 1 - 10 of 13

ထြန္းလံွ် (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ႏြားထိုးႀကီး-ေတာင္သာလမ္း၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ႏြားထိုးႀကီး၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-256099585, 066-80218, 09-2210271, 09-788078840

ကီမီကို (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

မႏၲေလး-ျမင္းၿခံလမ္း၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊

ႏြားထိုးႀကီး၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-80092, 09-2210195

လမင္း (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

မႏၲေလး-ျမင္းၿခံလမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ႏြားထိုးႀကီး၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-80119, 09-43120573

မန္းဘုရင္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

မႏၲေလး-ျမင္းၿခံလမ္း၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊

ႏြားထိုးႀကီး၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-80065, 09-2210814

ေမာင္ထြန္း(ကို) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ႏြားထိုးႀကီး-ေတာင္သာလမ္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

ႏြားထိုးႀကီး၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-30115755

အိုေကဝမ္း (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ၿမိဳ႕မေဈး အေရွ႕ဘက္၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ႏြားထိုးႀကီး၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2210745, 09-970377241

႐ိွဳင္း (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

မႏၲေလး-ျမင္းၿခံလမ္း၊ အားကာတိုက္တန္း၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊

ႏြားထိုးႀကီး၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402682524, 09-794122968

ေ႐ႊဟသၤာ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

မႏၲေလး-ျမင္းၿခံလမ္း၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊

ႏြားထိုးႀကီး၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2210068, 066-80241

တင္လွ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

မႏၲေလး-ျမင္းၿခံလမ္း၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ႏြားထိုးႀကီး၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-966827800

ဇဲြပိြဳင့္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ေက်ာက္တိုင္တိုက္တန္း၊

ႏြားထိုးႀကီး၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2210114