Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ေအာင္ေဇ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၁၈၊ ဓမၼဒါနလမ္း၊ ရြာလည္ရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-60608, 09-31681784

ေက်ာ္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၆၇၊ ရံုးေဟာင္းလမ္း၊ ေရေက်ာ္ရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-970697776, 09-250446636

နဂါးၾကယ္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၊ ဘုရားႀကီးလမ္း၊ ပတၱျမားရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-60193, 09-254684232, 09-779009060

စန္းလြင္ (ဦး) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၅၊ ျမဴ႐ံုးလမ္း၊ ရြာလည္ရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-60505, 09-783622969

ဆိတ္ငါးေကာင္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၄၊ ၿမိဳ႕မလမ္း၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8537260, 09-970042247, 09-791449960, 09-970042247

ကန္ဘို (ကိုလံုးလံုး + မမီးမီး) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ၿမိဳ႕မလမ္း၊ ပတၱျမားတိုက္ခန္း၊ ပတၱျမားရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8537328

ေက်ာ္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ျမဴ႐ံုးလမ္း၊ ေရေက်ာ္ရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250446636, 09-970657776, 09-783876129, 09-449789509

တာ (ကို) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၃၈၂၊ ဓမၼဒါနလမ္း၊ ရြာလည္ရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250821024