Add your listing here

Results 1 - 10 of 13

ေအာင္ႀကီးစိန္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄/ဂ၊ ဧရာမင္းလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

စီဘီအာ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၁၈၊ ပတၱျမားလမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8595614

ၿဖိဳးကမ႓ာသစ္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈၆၂၊ (၁၈)လမ္းမ၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-450445876

ပစ္တိုင္းေထာင္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

မေနာ္ဟရီလမ္း(၄ျဖတ္လမ္း)၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49267123

ေတာ္ဝင္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း(တတိယလမ္း)၊ ရဲစခန္း၀င္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45788

ဆန္းသစ္လြင္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း(တတိယလမ္း)၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45456

စိန္ေဝၿဖိဳး (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း(တတိယလမ္း)၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45127, 045-45746, 09-8553341, 09-49761027

ေရႊလင္းေအာင္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၈၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း(တတိယလမ္း)၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-444431323, 09-777714277, 09-422536900

ေရႊၿဖိဳး (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅/ဂ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း(တတိယလမ္း)၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45250

စစ္ (ဦး) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၄/၃၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း(တတိယလမ္း)၊ ရဲသက္သာဆိုင္ခန္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45741, 09-963194797