အေမ့အိမ္

ရာဘာပစၥည္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၄၄၆၊ အုတ္ဖိုတန္းလမ္း၊ ေအာက္က်င္းရပ္ကြက္၊သထံု

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 057-40138, 09-425316828, 09-425349070, 09-962631634

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ခြက္ကပ္၊ ဆြဲဖတ္၊ ရာဘာႏွင့္ၿခံသံုးပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page