Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

Li Su Star (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ဗန္းေမာ္-ဝိုင္းေမာ္လမ္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

ဝိုင္းေမာ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-788001147, 09-446549030

Ruby (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ဗန္းေမာ္-ျမစ္ႀကီးနားလမ္း၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊

ဝိုင္းေမာ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400057783, 09-790177629

Sky (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ဆဒံုး-ဝိုင္းေမာ္လမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ဝိုင္းေမာ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-47003133, 09-790177330

ေ႐ႊလီ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၃၉၊ ဆိပ္ကမ္းလမ္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

ဝိုင္းေမာ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-47001862, 09-790177446, 09-960053273