Add your listing here

Results 1 - 10 of 14

ေဂ်ေဂ် (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၂၊ ျမဴ႐ံုးလမ္း၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422466248, 09-971525138, 09-49720251, 09-30049529

Life Mobile (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၆၂၂၊ ျမဴ႐ံုးလမ္း၊ ရြာလည္ရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-790194132, 09-420319790

Mi (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၈၊ ျမဴ႐ံုးလမ္း၊ ေရေက်ာ္ရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-790225525, 09-798537999

အမ္တီအမ္ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၃၊ ၿမိဳ႕မလမ္း၊ ပတၱျမားရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-449003522, 09-965003522, 09-455201030, 09-775201030, 09-965201030

ေငြလႈိင္းသစ္ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ဘုရားႀကီးလမ္း၊ ၿမိဳ႕မလမ္း ေထာင့္၊ ပတၱျမားရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-252001944

ၿဖိဳး (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ေရႊခယ္ဧရာအေဝးေျပးဝန္း၊ ရြာလည္ရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-252552255, 09-422457711

ေရႊခယ္ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၁၄၊ ျမဴ႐ံုးလမ္း၊ ပတၱျမားရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422487329

စမတ္(မ္) (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၀၊ ျမဴ႐ံုးလမ္း၊ ရြာလည္ရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250576367

စိုး (စကိုင္းနက္) (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၀၊ ၿမိဳ႕မလမ္း၊ ေရေက်ာ္ရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-60665, 09-8537888, 09-8537999, 09-798537999

ဇူးလင္းဇန္ (မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)

ျမဴ႐ံုးလမ္း၊ ရြာလည္ရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-952956906, 09-952956906