အဆင့္ျမင့္သံဆိုင္

ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား

Address :၅၈လမ္း၊ မဂၤလာလမ္း ႏွင့္ ရတနာလမ္း ၾကား၊ စက္မွဳဇုန္(၁)၊ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2012690

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ံHဘင္း ၊ Iဘင္း ၊ Uဘင္း ၊ သံျပား ၊ ဟင္းဂလိုင္း၊ ပိုက္ေလးေထာင့္ပိုက္၊ ႀကိတ္လုးံႀကိတ္ျပား၊ သံပန္းပစၥည္းႏွင့္ သံရည္က်ိဳ၊ ပန္းခက္၊ အထပ္သား၊ ဘိလပ္ေျမ၊ ေက်ာက္ျပား၊ ခက္အုတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရရွိႏိုင္ပါသည္။
  • အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးပါသည္။ပစၥည္း Quality ေကာင္းမြန္ျခင္း

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Share This Page