နန္းထိုက္သူ၊မိတၳီလာ

ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း

Address :အမွတ္ ၁၅၄၊ ဇီဇဝါလမ္း၊ ေပါက္ေခ်ာင္း(၁)ရပ္ကြက္၊ ဟိုတယ္ထီလာေတာင္ဘက္လမ္းမွဝင္ပါ၊မိတၳီလာ

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-795777909, 09-766793334

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Share This Page