ၾကယ္စင္သြန္း

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Address :၅လမ္း၊ အမွတ္(၁၅)ရပ္ကြက္၊ပခုကၠဴ

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-789351872, 09-780440729

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အေဆာက္အဦး(Design)ေရးဆြဲျခင္း၊ ခန္႔မွန္းေျမျပင္(ဧရိယာ/ဧက)တိုင္းတာတြက္ခ်က္ေပးျခင္း၊ ေျမျပင္တိုင္းတာေရးကိရိယာငွားရမ္းေပးျခင္း
  • အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေပးျခင္း၊ PAEစနစ္ျဖင့္အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ အေဆာက္အဦးေဟာင္းမ်ားအားေခတ္မွီလွပစြာျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ ခန္းဆီးလိုက္ကာႏွင့္ အိမ္တြင္းအလွဆင္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

Other Business Categories

  • ကန္ထ႐ိုက္တာ (အေဆာက္အဦ)
  • အေဆာက္အဦ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား
  • အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ား (ေဆာက္လုပ္ေရး)
  • ေဆာက္လုပ္ေရး၊ကန္ထ႐ိုက္တာ လုပ္ငန္းသံုးစက္ကိရိယာမ်ား

Share This Page