Add your listing here

Results 11 - 20 of 31

ၿမိဳ႕ေတာ္ (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

အခန္း ၁၅၊ သနပ္ဖက္တန္းလမ္း၊ ဟံသာဝတီရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43105620

ငယ္ေလး (ကို) (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၂၁၅၊ သနပ္ပင္လမ္း၊ ႐ံုးႀကီးရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-259269064, 052-2223866

ၫြန္႔ (ကို) (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၉၄၆၊ အခန္း ၃၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ႐ွင္ေစာပုရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-250921514

ဥသာေမ (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

အခန္း ၄၊ ဘုရားေဈး၊ မ်က္ႏွာစာတန္း၊ နန္းေတာ္ရာရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

052-2223804, 09-979232850

ပစ္တိုင္းေထာင္ (ခ်ာလီ) (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၆၃၆၊ ေရႊသာေလ်ာင္းဘုရားလမ္း၊ ကလ်ာဏီရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-31202915

ဆန္းသစ္ (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

ဆံေတာ္တြင္းလမ္း၊ နန္းေတာ္ရာရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-778161861

စိန္သံုးလံုး (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၁၃၊ မင္းလမ္း၊ ဇိုင္းဂႏိုင္း(ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-795620256

ေရႊၾကယ္ (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ မဟာၿမိဳင္လမ္းဆံု အနီး၊ ကြ်န္းသာယာရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-262849106

ေရႊၾကယ္ (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ မဟာၿမိဳင္လမ္းဆံု အနီး၊ ကြ်န္းသာယာရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-262849106

သက္ထားမင္း (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၃/၅၃၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ (ခ) ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-428021500, 09-43130726