Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

Famous (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၅၄၅၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ေတာ္ဝင္ကားဂိတ္ အနီး၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

067-30941, 09-790144647

Famous (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

႐ံု-(ဃ/၁)၊ အခန္း ၂/၃၊ သီရိရတနာၿမိဳ႕မေဈး၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

067-30941, 09-797922252

ေထြးလြင္ (ဦး) (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၂/၂၂၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

09-73491078

ျမန္မာ (၂) (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၆၃၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

067-30531, 067-30181

ေသးေသး (ဦး) (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၇၁၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

067-30036, 09-5351254, 09-797875345

ေဇာတိက (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

႐ံု-(ဃ/၁)၊ အခန္း ၄/၅/၆၊ သီရိရတနာၿမိဳ႕မေဈး၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

067-30530, 09-2056027, 067-30815, 067-30366

ေဇာတိက (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၂၃၉၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ႐ံုးလမ္း ေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

067-30530, 09-8301023, 09-2056027, 067-30815

သူဇာေအာင္ (မ) (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

ဘုရားႀကီးလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

09-448546044, 09-43034280