Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

ဝင္းေဌး (ဦး) (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား)

အမွတ္ ၂၂၀/ဘီ၊ ပါရမီလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254179057, 09-799929263

ရဲမင္းစိုး (ဦး) + ပိုပိုဟန္ (ေဒၚ) (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား)

အမွတ္ ၂၆၂၊ ပင္းယ(၁၁)လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250503572, 09-422208283, 01-2330523

ေဇာ္လင္း (ဦး) (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား)

အမွတ္ ၄၂/ဘီ၊ ၄ထပ္ ၊ ပါရမီလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-796669360, 09-73085445