Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

Blosson (အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ သင္တန္းမ်ား)

ဒုတိယလမ္းမေတာ္လမ္း၊ မင္းရပ္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5052937, 064-24454, 09-5035822

Htila English Centre (အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ သင္တန္းမ်ား)

ေလတပ္လမ္း၊ ရတနာမာရ္ေအာင္ရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-24110

ဆာကူရ (အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ သင္တန္းမ်ား)

ဘူတာေဟာင္းလမ္း၊ ရတနာမာရ္ေအာင္ရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402264243, 09-796122545

ACME Computer Training Center (အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ သင္တန္းမ်ား)

ဓမၼာ႐ုံလမ္း၊ ေပါက္ေခ်ာင္းရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-256531544, 09-402515497, 09-450776262