Add your listing here

Results 11 - 17 of 17

စႏၵာ (ေဒၚ) (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

႐ံု-(၃၁)၊ အခန္း ၁၁၇၊ သေျပကုန္းေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-254726466

ေစတနာ (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၃၇/၃၉၊ ႐ံု-(၄)၊ သေျပကုန္းေဈး၊ ကုန္စိမ္းတန္း၊ သေျပကုန္း၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49305066

Union One Co.,Ltd. (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၄၄၊ (ဇ)-႐ံု၊ ဇီဝကေဆးဆိုင္ခန္း၊ သေျပကုန္း၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-897778682, 09-2018303

ေဝၿဖိဳး (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

(ဒီ)-႐ံု၊ အခန္း ၄၀/၄၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-448548523, 067-24396

ဝရဇိန္ (၁) (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၀၄၂/၀၄၁/၀၄၀၊ ႐ံု-(၄)၊ သေျပကုန္းေဈး၊ ကုန္စိမ္းတန္း၊ သေျပကုန္း၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49342442, 09-456099003

ေကာင္း (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

(ဒီ)-႐ံု၊ အခန္း ၄၃/၄၄၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-254077895, 09-448543051, 09-794304777

ရီျမင့္ (မ)ႏွင့္ညီမမ်ား (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

(ဒီ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၉/၂၀/၂၅/၂၈၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-43071132, 09-400303750, 067-421145